Hotel Áncora da Ría - Condicións de reserva e pago:

Condicións de reserva y pagos:

 

 1. Envío de datos:

  Comprobe que os datos que nos enviou na súa petición son correctos, poñendo especial atención o seu enderezo de correo e teléfono.

  Se non fosen correctos, cubra un novo formulario de "Petición de Reserva" e envíeo de novo.

  Se ten dificultades co seu e-mail, envíenos un telefax o teléfono de contacto.

 2. Tiempo de respuesta:

  Salvo casos especiais, no plazo máximo de tres días laborables. Vd. recibirá por correo electrónico ou chamada telefónica a nosa resposta a súa petición, unha vez comprobada a dispoñibilidade de prazas para a mesma.

 3. Valoración da reserva e depósito:

  En caso de haber dispoñibilidade para a súa petición, na nuestra resposta especifiquemos o valor total da reserva (xeralmente con impostos incluidos) indicando o prepago que se deberá facer en concepto de depósito e o resto que terá que facer efectivo no momento de comezar a recibir os servizos reservados.

  Este depósito podrase realizar mediante tarxeta de crédito (Visa, Mastercard o 4b) tendo ademáis os clientes residentes en España a oportunidade de facelo mediante ingreso ou transferencia a nosa conta bancaria.

  É indispensable o prepago deste depósito, cando o recibamos será valida e efectiva a reserva.

  No caso de valoracións erróneas nas nosas respostas, éstas sempre serán susceptibles de correción debendo pagar o usuario o prezo correcto dos servizos segundo se publican na lista de precios.

  O deposito ascenderá o 50% do total dos servicios reservados.

 4. Horario de finalización do servizo:

  A hora de desaloxo das habitacións é antes das 12:00a.m. do día indicado na reserva. O retraso no desaloxo das habitacións suporá o pago por parte do cliente da cuota de hospedaxe do día enteiro da habitación en cuestión.

  HORARIOS ALMORZO:

  De Luns a Venres -> de 9 a.m. a 10 a.m. horas.

  Sábados, Domingos e Festivos -> de 10 a.m. a 11 a.m. horas.

 5. Número de persos por habitación:

  Habitación individual: só está permitido o aloxamento de 1 persoa ou 1 adulto e 1 neno de ata 3 anos.

  Habitación dobre: só está permitido o aloxamento de 2 persoas ou 2 adultos e 1 neno de ata 3 anos.

 

 

Condicións de cancelación:

 

En todo momento o usuario pode cancelar os servizos solicitados tendo dereito á devolución das cantidades que houbera aboado unha vez descontadas as indemnizacións a Hotel Áncora da Ría. pola súa xestión, segundo as condicións indicadas a continuación:

Hotel ANCORA DA RIA, tan so tramita as peticións de disponibilidade fietas por os usuarios, cobrando os depósitos establecidos en cada caso para confirmar a presentación do cliente na data reservada polo que calquera discrepancia nos servicios recibidos debe ser resolta directamente co establecemento.

 

NORMAS XERAIS DE ORDENAMIENTO INTERIOR

 

 1. En beneficio de todos, os usuarios deberán cuidar as instalaciones do Hospedaxe.

 2. Todos los usuarios deberán gardar as normas de convivencia, hixiene y respeto mutuo máis elementais, recordándolles a tales efectos que a liberdade de cada uno termina donde comenza os dereitos dos demais por  tanto no se tolerarán comportamentos contrarios a sanidade, seguridade y orden público.

 3. Queda prohibido o consumo de bebidas alcohólicas, e cualquer tipo de comida y la elaboración das mesmas nas habitacions.

 4. Dende las 00:00 horas (12 da noite) ata as 9:00 da mañanan rogase o máximo silencio co obxeto de respetar o descanso dos usuarios.

 5. No se permiten animais nas instalacions do establecemento (quedan excluidos de dita prohibición os cans de asistencia que acompañen a las persoas con discapacidade).

 6. Deberáse abandoar a habitación con toda a equipaxe antes das 12:00 da mañan, en caso contrario penalizarase co abono dun día a maiores.

 7. Non se permiten sacar as toallas da habitación nin cualquer outra cosa das habitacions.

 8. Limpieza das habitaciones; o horario de limpieza das habitaciones e de 10:00 a 12:00, os señores clientes que no abandonen as habitaciones en este periodo de tempo,  entiendese que no desexan que se lles faga a limpeza da habitación.

 9. A dirección do establecemento no se fai responsables dos posibles hurtos o perdidas que se produzcan nas habitacions.

 10. Dispoñemos de servicio telefónico para más información ou consultas sobre tarifas consulte en recepción.

 11. Prohíbese terminantemente pranchar nas habitacions.

 12. Prohíbese subir as habitaciones, neveras, monopatines, camping gas y tablas de surf u obxetos que podan danar as instalacions.

 13. POR MOTIVOS DE HIXIENE PROHIBESE SACAR O PROTECTOR DO COLCHÓN, SI O CLIENTE FAI CASO OMISO A ESTA ADVERTENZA E MANCHA O COLCHÓN O ESTABLECIMIENTO CARGARÁ O IMPORTE DUN COLCHÓN NOVO  OU SEMELLANTE.

 14. PROHÍBESE FUMAR NAS HABITACIONS.

 15. AS NOSAS HABITACIONS NON ESTAN HABILITADAS PARA MINUSVALIDOS

 16. Hotel Ancora da Ría so suministra un Xogo de chaves por habitación, a perda das mesmas tendra unha penalización de 100 €.

 17. NON SE PERMITE A ENTRADA DE NINGUNA PERSOA AXENA, AS NOSAS INTALACIONES QUE NO SEXA  CLIENTE, O FACELOO IMPLICARÁ A EXPULSIÓN Y O PAGO DE TODOS LOS SERVICIOS.

 18. Existen follas de Reclamacions a disposición dos Sres. Clientes.

 

Hotel Áncora da Ría - Rúa Trincherpe, 16   15970   Porto do Son (A Coruña - Galicia) España.

Nome fiscal: JOSÉ LUÍS DOMÍNGUEZ VIÑA (HOTEL ANCORA DA RÍA 1* Superior) - NIF/CIF: 44.817.577F