Reservas de habitacións:

 

Data de chegada (dd/mm/aaaa):

 

Número de noites:

 

Tipo de habitación:

 

Política de privacidade de datos - Hotel Áncora da Ría


Hotel Áncora da Ría quere poñer en coñecemento dos usuarios e clientes da sua páxina Web, a política que está levando a cabo respecto ó tratamento e proteción dos datos de carácter persoal de aquelas persoas que voluntariamente empregan os formularios de contacto para contactar con Hotel Áncora da Ría, así como o acceso a sua páxina propia, que impliquen a comunicación dos seus datos persoais a Hotel Áncora da Ría.

1.- Actualización das políticas
 Hotel Áncora da Ría modificará, sen previo aviso, a presente política de privacidade sempre que sexa necesario para adecuar a mesma a calquer cambio lexislativo, regramentario, xurisprudencial, administrativo ou coa finalidade de adaptar dita política ás instrucións ditadas pola Axencia de Proteción de Datos u obxeto lexítimo de. Calquer modificación desta política non obstante o anterior, será publicada e advertida na páxina Web de Hotel Áncora da Ría e na política mesma. Por todo o anterior, Hotel Áncora da Ría recomenda ós usuarios a lectura periódica destas políticas co fin de poder coñecer os cambios que nas mismas se efectúen.

2.- Finalidade do arquivo
 Hotel Áncora da Ría non solicita na sua páxina Web, datos ós usuarios que a visiten, salvo datos meramente identificativos, polo tanto, a comunicación de datos persoais polo usuario a Hotel Áncora da Ría a través da sua páxina Web(formulario de contacto) únicamente pode entenderse que terá lugar cando éstos voluntariamente empreguen o servizo de formulario de contacto para poñerse en contacto con Hotel Áncora da Ría, dado que nestos casos o tratamento dos datos é inevitable e implícito ó sistema de comunicación. Para estos casos e os descritos no seguinte apartado, a entidade, informa ó cliente que o tratamento dos datos realizase coas seguintes finalidades: Levar a cabo todas as xestións relacioadas ca elaboración de orzamentos, contratación e prestación de servizos de Hotel Áncora da Ría, á empresa a que pertence ou no seu caso ó interesado que o solicite. Así como atender e contestar as comunicacións recibidas e as de prospección comercial -manter informado ós usuarios de eventuales promocións-

3.- Consentimento
  Informase que cando o usuario non manteña relacións comerciais con Hotel Áncora da Ría, e realice o envío dun correo electrónico ou unha comunicación a Hotel Áncora da Ría, indicando outros datos persoales, dito usuario estará dando o seu consentimiento libre, inequívoco, específico, informado e expreso para o tratamento dos seus datos persoais por Hotel Áncora da Ría, cas finalidades establecidas anteriormente, así como atender a sua comunicación ou enviar documentación.

Ós mismos efectos, Hotel Áncora da Ría informa que, se o cliente envía un correo electrónico ou comunica a Hotel Áncora da Ría os seus datos persoais en razón do cargo que ocupa nunha empresa -xa sexa como administrador, xerente, representante e/ou calquer outro cargo como persoa de contacto na empresa-, entenderase que tal comunicación conleva a prestación do seu consentemento libre, inequívoco, específico, informado e expreso para o tratamento dos seus datos personais por Hotel Áncora da Ría, cas finalidades establecidas anteriormente.

4.- Identificación dos destinatarios respecto dos que Hotel Áncora da Ría teña previsto a realización de cesións uo acceso a datos por conta de terceiros
 Hotel Áncora da Ría únicamente ten prevista a realización de cesións ou comunicacións de datos que en razón do artigo 11.2.c. da Lei Orgánica 15/99 de proteción de datos de carácter persoal (en adiante LOPD) deba realizar para atender as suas obligacións cas Administraciones Públicas, Organismos ou persoas directamente relacionadas con Hotel Áncora da Ría, nos casos que así se requira de acordo ca Lexislación vixente en cada materia e en cada momento.

Igualmente Hotel Áncora da Ría pon en coñecemento do usuario, que calquer outra cesión de datos que deba realizar, será posta no seu coñecemento cando así o prevea a LOPD, informándolle de modo expreso, preciso e inequívoco dos destinatarios da información, da finalidade a que se destinarán os datos, e da natureza dos datos cedidos, ou no seu caso, cando a LOPD o estableza, previamente solicitarase o consentimento inequívoco específico e informado ó usuario.

Non obstante, Hotel Áncora da Ría informa ó usuario e ó cliente que calquer tratamento de datos persoais, sujetase á lexislación vixente en España en materia de proteción de datos, establecida pola LOPD e a sua normativa complementaria e de desenrrolo. Neste sentido, Hotel Áncora da Ría só é responsable e garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal que solicite ó usuario a través da páxina Web.

5.- Calidade dos datos
 Hotel Áncora da Ría advirte ó usuario, que salvo a existencia dunha representación legalmente constituida, ningún usuario pode empregar a identidade de outra persoa e comunicar os seus datos persoais, polo que o usuario en todo momento deberá ter en conta que, só pode incluir datos persoais correspondentes a sua propia identidade e que sexan adecuados, pertinentes, actuais, exactos e verdadeiros. A tales efectos, o usuario será o único responsable frente a calquer dano, directo e/ou indirecto que cause a terceiros ou a Hotel Áncora da Ría, polo uso de datos persoais de outra persoa, ou os seus propios datos persoais cando sexan falsos, erróneos, non actuais, inadecuados ou impertinentes. Igualmente o usuario que empregue os datos persoais dun terceiro, responderá ante éste da obrigación de información establecida no artigo 5.4 da LOPD para cando os datos de carácter persoal non teñan sido recabados do propio interesado, e/ou das consecuencias de non terlle informado.

6.- Exercicio dos dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación dos datos
Hotel Áncora da Ría informa ó usuario da posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante solicitude escrita dirixida a Hotel Áncora da Ría acompañada da fotocopia do D.N.I no seguinte enderezo:

- Hotel Áncora da Ría,
 - Domicilio social: Rúa Trincherpe, 16   15970   Porto do Son (A Coruña - Galicia).

7.- Uso de formularios para a recollida de datos persoais por Hotel Áncora da Ría.
 Hotel Áncora da Ría inclúe unha lenda no formulario de recollida de datos, onde se indican todas as condicións para o tratamento dos datos de carácter persoal de acordo co artigo 5 da LOPD, tales como o carácter obrigatorio ou facultativo da resposta as preguntas que lles sexan prantexadas, as consecuencias da obtención dos datos ou da negativa a suministralos, as finalidades da recollida, as posibles cesións que se leven a cabo, e o consentimento para os tratamentos de datos de carácter persoal que se realicen.

8.- Medidas de seguridade adoptadas con relación ó tratamento dos datos persoais
 Hotel Áncora da Ría informa ó usuario que, de conformidade co disposto na LOPD e o Regulamento de Medidas de Seguridade, adoptou as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a alteración, pérda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almaceados e os riscos a que están expostos. Igualmente Hotel Áncora da Ría garante ó usuario o cumprimento do deber de secreto profesional respeto dos datos persoais dos usuarios e do deber de gardalos.